ONTSPAN, REGISTRASIE BY DIE NWU-PUK IS ’N VULLETJIE, MY MAAT!

Teen hierdie tyd het jy al jou NWU-PUK studentenommer en jou verblyf in Potchefstroom is (hopelik!) gefinaliseer. Die belangrikste ding wat nou voorlê (behalwe dat jy natuurlik moet opdaag!), is om as student te registreer. Dán eers kan jy amptelik begin klas draf. Registreer jy nie, is jy niks meer as rondloopkind wat jou ouers ’n duur rat voor die oë draai nie.

Registrasie en Kurrikulumkontrole is soos ’n Siamese tweeling, maar met dié verskil dat die twee prosesse nie geskei kan word. Die term registrasie is selfverduidelikend. Dis nie rocket science nie. Die term kurrikulumkontrole – wat ’n bietjie volksvreemd op die oor mag val – verwys na die proses wat registrasie voorafgaan.

 

  1. Kurrikulumkontrole

Waar: Jou Fakulteit

Datum: 23 Januarie 2017

Wat behels kurrikulumkontrole? Dit is ’n begeleide proses waar daar seker gemaak word dat alle inligting rakende jou vakke/vakkeuses vir die jaar korrek is en dat geen klasbotsings bestaan nie. Indien alles in orde is, reik die fakulteit ’n dokument aan jou uit wat dien as ’n bewys van kurrikulumkontrole wat suksesvol afgehandel is. Hierdie dokument handig jy by die registrasiekantoor in Gebou F1 in, wat hulle in staat stel om ’n korrekte registrasiebewys vir jou as student te skep.

Neem kennis: Jy sal nie aan jou eie genade oorgelaat word nie. Dit is ’n begeleide proses waar jou huiskomitee en ASV jou tree vir tree bystaan.

 

  1. Registrasie

2.1 Webregistrasie

Wanneer: 23, 24 & 25 Januarie 2017

Wat behels webregistrasie? Registrasie op die web is ‘n baie vinnige en verbruikersvriendelike manier om die registrasieproses elektronies af te handel. Spesifieke lokale en tye sal tydens R&O vir webregistrasie aangewys word waartydens die Akademiese Studente Verenigings (ASV’s) julle sal bystaan om aanlyn te registreer.

Voordeel van webregistrasie: Deur aanlyn te registreer, spring jy die lang rye buite Gebou F1 vry waar studente elke jaar ure lank staan vir die tradisionele toonbankregistrasie.

2.2 Toonbankregistrasie

Waar: Joon van Rooy-Gebou (F1)

Wanneer: 23, 24 & 25 Januarie 2017

Neem kennis: Toonbankregistrasie sluit op 25 Januarie 2017 om 14:00.

Die ASV’s, in samewerking met die huiskomitees van beide die kampus- en dorpskoshuise, sal julle in koshuisverband na die Administrasie-gebou (F1) vergesel en toesien dat julle, wat kies om toonbankregistrasie te doen, geen probleme ondervind nie.

  1. Die rol van die Akademiese Studente Verenigings tydens registrasie

Elke fakulteit bestaan uit verskillende skole (vakgebiede) en binne hierdie skole funksioneer die Akademiese Studente Verenigings (ASV’s), wat ook dien as skakel tussen die SR: Akademiese Raad (’n portefeulje op die NWU-PUK Studenteraad) en studente in die algemeen.

In die R&0 program sal ’n volledige uiteensetting van die verskillende ASV’s gepubliseer word (wat hul kontakbesonderhede en adresse op kampus insluit). Indien jy sukkel om jou ASV op te spoor, is jy welkom om by die SR: Akademiese Raad-kantoor in Gebou F14 aan te klop om uit te vind waar hulle hulself op daardie spesifieke dag bevind.

Al wat oorbly om te sê, is: Moenie stress nie! Ja, duisende studente gaan binne die bestek van ’n paar dae registreer, maar jy word tree vir tree deur die proses begelei. Jy sal nooit aan jou eie genade oorgelaat wees nie. Dis ’n belofte.

 

RELAX, REGISTRATION AT THE NWU PUK IS A BREEZE, MY FRIEND!

By now you have received your student number and your accommodation is Potchefstroom is (hopefully!) sorted. The most important thing that remains (apart from you having to show up, of course!), is to register as student. Only then will you be allowed to attend classes. Fail to register and you’ll be nothing more than a runaway costing your parents an arm and a leg.

Registration and Curriculum Control can be compared with Siamese twins – the only difference being that these two processes cannot be separated. The term registration is self-explanatory. Come on, it’s not rocket science. Curriculum Control, however, may sound a bit outlandish, but it refers to the very important step that precedes registration.

  1. Curriculum Control

Where: Your Faculty

When: 23 January 2017

What does Curriculum Control entail? It is a guided process where all information regarding your subjects/subject choices for the year is double-checked (to see if everything is correct) and to ensure that no overlapping of classes exists. If everything is in order, your faculty will issue a document that will verify that curriculum control was completed successfully. You then take this document to Building F1 which will enable them to create a proof of correct registration for you as student.

Take Note: You will not be left to your own devices. It is a guided process where your house committee and Academic Student Association (ASA) will be at your side every step of the way.

  1. Registration

2.1 Web Registration

Date: 23, 24 & 25 January 2017

What does web registration entail? Registration on the web is a superfast and customer-friendly way to complete the registration process. Rooms for web registration will be allocated during R&O and the Academic Student Associations (ASA’s) will assist you to register online.

Benefit of web registration: By registering online, you avoid the long queues at Building F1 where students line up for hours on end each year to do counter registration.

2.2 Counter Registration

Where: Joon van Rooy Building (F1)

When: 23, 24 & 25 January 2017

Take note: Counter registration closes on 25 January 2017 at 14:00

More about counter registration: The ASA’s, in conjunction with the house committees of the campus and town residences, will accompany you (one residence at a time) to the administration building (F1) where they will make sure that you do not encounter any problems.

  1. The role of the Academic Student Associations during registration

Every faculty consists of different schools (fields of study) and it is within these schools that the Academic Student Associations (ASA’s) function. The ASA’s also act as the link between the SC: Academic Council (portfolio on the NWU PUK Student Council) and the student body in general.

The R&O program will feature a complete exposition of the different ASA’s (that will include their contact details and addresses on campus). Should you experience any difficulty in locating your ASA, you are more than welcome to visit the SC: Academic Council office in Building F14 to assist you.

The only thing left to say, is: Do not stress! Yes, thousands of students will register in a matter of three days, but the right people are assigned to guide you through it. You will never be left at your own devices. That’s a promise.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s